همکاری با سازمان ها

این فروشگاه در قالب شرکت بهینه سازان فاتک و فروشگاه تاسیسات و تجهیزات همکاری های مناسب و مفید با سازمانهای مرتبط با صنایع دارد و خواهد داشت. مطالب تفصیلی در بخش خبرها بروز رسانی میگردد.